Alkoholism

Vad är alkoholism?

Alkoholism är ett ganska vitt begrepp för problem relaterade till alkohol. Definitionen används i allmänhet för att betyda tvångsmässig och okontrollerad konsumtion av alkoholhaltiga drycker, oftast till nackdel för den som dricker. Det kan vara hälsan, personliga relationer eller annat som kommer i kläm när bruket av alkohol blir för mycket. Det betraktas medicinskt som en sjukdom, en neurologisk sjukdom. Inom medicin används flera andra termer så som “alkoholmissbruk” och “alkoholberoende“.

Alkoholism innefattar både mentala och fysiska komponenter. De biologiska mekanismer som orsakar alkoholism är inte helt kartlagda av forskningen än. Social miljö där stress, psykisk hälsa, familjehistoria, ålder, etnisk tillhörighet och kön påverkar all risken för sjukdomen. Långsiktigt alkoholmissbruk innebär förändringar i hjärnans struktur och kemi såväl som tolerans och fysiskt beroende. Dessa förändringar leder till att personer som lider av alkoholism får svårt att sluta dricka och resulterar i abstinensbesvär om personen försöker sluta. Alkohol skadar nästan samtliga organ i kroppen, inklusive hjärnan. De kumulativa effekterna av kroniskt alkoholmissbruk kan leda till både medicinska och psykiatriska problem.

Omkring 90 procent av den vuxna befolkningen konsumerar alkohol. Av dessa uppskattas ungefär 10 procent ligga i farozonen för alkoholkonsumtion med negativa effekter. Enligt Missbruksutredningen från februari 2011 uppskattas 4,4 % eller 330.000 svenskar uppfylla kriterier för alkoholberoende.