Möten

AA-möten

Ett AA-möte är ett möte mellan flera alkoholister inom ramen för Anonyma Alkoholisters tolv traditioner. Varje mötes huvudsyfte att föra ut tillfrisknande genom AA:s tolvsteg vidare till den alkoholist som fortfarande lider av ett alkoholmissbruk.

I Sverige har många AA-grupper speciella möten med olika teman som kvinnomöten, mansmöten, gaymöten, återfallsmöten, nybörjarmöten etc. Dessa har troligtvis sin uppkomst i att behandlingshemmen haft stort inflytande på det svenska AA. Mötet kan vara ett delningsmöte, talarmöte eller en kombination av de båda typerna. Meditationsmöten förekommer och vissa möten ägnas åt att studera och diskutera AA-litteraturen.

Ett AA-möte pågår oftast mellan en och en och halv timme. Mötena hålls ofta i enklare lokaler eftersom det är medlemmar själva via frivilliga bidrag som står för hyran. Bidrag utifrån Anonyma Alkoholister får inte tas emot.

Öppna möten

Precis som uttrycket antyder är denna typ av möten öppna för alkoholister, deras familjer samt för vem som helst som är intresserad av att lösa ett personligt alkoholproblem eller att hjälpa någon annan att lösa ett sådant problem. Vem som helst är således välkommen. De flesta öppna möten följer mer eller mindre ett givet mönster, avvikelser kan dock förekomma. En mötesledare öppnar mötet och beskriver i korthet AA:s program för tillfrisknande. Därefter presenteras en eller fler talare som berättar om sina personliga erfarenheter av alkoholism.

Gäster vid öppna möten informeras om att allt som sägs vid mötet enbart är talarens egen, och speglar inte AA:s uppfattning. Alla medlemmar kan känna sig fria att tolka programmet för tillfrisknande på sitt eget sätt, men ingen kan tala för gruppen eller för AA som helhet.

Under AA-möten pågår som regel ingen öppen diskussion eller debatt. Var och en erbjuds att få tala till punkt, om man så önskar, utan att bli avbruten. Frågor och synpunkter tar man normalt upp i pausen eller efter mötet.

Slutna möten

Dessa möten är begränsade till alkoholister, eller till de som har en önskan att sluta dricka. De slutna mötena ger möjligheter för deltagarna att med varandra dela problem som är relaterade till alkoholism och arbetet med att uppnå stabil nykterhet. Mötena används också för att utbyta erfarenheter om grunddragen och tilllämpningen av programmet.